องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

 
 
 
นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 
 จ่าเอกหญิงธิติมา ประไกรวัน พันจ่าตรียงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต  นางสาวอภิญญา กุลศรี นางสาวกัลยกร  สิทธิเดช
 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นิติกร ปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคล ปฏิบัติการ
       
 นางสาวเพลิน ศรีษะนาราช นายกรธีร  คุณล้าน
นางสาวสิรินันท์ นันตื้อ
 นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพชร  หล้าลุน นายไพบูลย์  ย่องตุก นายวิลัย  ชัยลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถ
นักการ
       
 นายกุหลาบ สุปะมา นายอภิชาต ทุมมานอก นายทศพล แสนศักดา
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ