องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
 
 
นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 
พันจ่าอากาศเอกนิตินัย  เจริญ
พันจ่าตรียงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต  นางสาวอภิญญา กุลศรี นางกัลยกร  สิทธิเดช
 พยาบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นิติกร ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ
       
 นางสาวเพลิน ศรีษะนาราช นายกรธีร  คุณล้าน นายสมพงษ์ มะธิปิไข
นายพชร  หล้าลุน
 นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไพบูลย์  ย่องตุก นายวิลัย  ชัยลา นายปฏิยุทธ์  พลช่วย
พนักงานขับรถ นักการ
นักการ
     
 นายกุหลาบ สุปะมา นายอภิชาต ทุมมานอก นายทศพล แสนศักดา นางสมใจ  ทองศรี
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
แม่บ้าน