องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายเกษม ศรีลำดวน  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 081-7406650
 
 
 
  นางสุภาพร  อิสระกูล  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 062-7955645
 
 
นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา
 นายพฤษภพ เกิดศักด์ นางสาวอรอนงค์  ศิริโชติ
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ
087-8557478
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ
088-5126591
 ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ
099-1740444
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ
-