องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายเกษม ศรีลำดวน  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
  นางสุภาพร  อิสระกูล  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา
 นายพฤษภพ เกิดศักด์ นางสาวอรอนงค์  ศิริโชติ
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา