องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.นายนิวัตน์  ชัยดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
เบอร์ติดต่อ 087-2180336
 นางอภัญญา  เล่ห์กล  นายเกษม  ศรีลำดวน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
 เบอร์ติดต่อ 089-5420747   เบอร์ติดต่อ 061-7406650
 นายสำอางค์  ตุมา
 นายไพบูรณ์  คำภาเกะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 1
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ 082-8673000
เบอร์ติดต่อ 084-7948354
 นายอิทธิวัตร  หล้าโคตร
 นายวิโรจน์  ขาวพา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 4
เบอร์ติดต่อ 098-6087993
เบอร์ติดต่อ 061-13890
นายบุญถม  พรมแสน
 นางคำจันทร์  แสนสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ 098-1394884 เบอร์ติดต่อ 094-3930055
นายจิรวัฒน์    ข่าขันมาลี
 นายสายัญ  กลิ่นจุ้ย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 8
เบอร์ติดต่อ 093-0809038
เบอร์ติดต่อ 092-98502056
นายธเนศวร์  สุขประเสริฐ
 นายชัยเดช  สารภี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 10
เบอร์ติดต่อ 087-2180336
เบอร์ติดต่อ 093-4676822
 นายนิวัติน์  ชัยดี
 นายเกรียงไกร  หาญคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 12
เบอร์ติดต่อ 087-2180336
เบอร์ติดต่อ 094-2768226
 นางอภัญญา  เล่ห์กล
 นายปุ่น  มะธิปิไข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 14
เบอร์ติดต่อ 084-5420747
เบอร์ติดต่อ 098-1152491