องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายโสภณ  ดีแป้น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนิวัตน์  ชัยดี
นายเกษม ศรีลำดวน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสำอาง  ตุมา
-ว่าง -
นายบัวเรียน สุภาษิต
นายชู  สียางนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายพรมมา เพียรทะนี
-ว่าง -
นายวิโรจน์ ขาวพา
-ว่าง -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายโสภณ ดีแป้น
นายสุรัตน์  บุสำโรง
นางคำจันทร์  แสนสุข 
-ว่าง -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นายจิรวัฒน์ ข่าขันมาลี
-ว่าง -
-ว่าง-
นายอุดมย์  ข่าขันมาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
นายบรรจง  ศรียางนอก
นายลิ้นจี่  บรรเทา
นายมีชัย สิทธิดา
นายชัยเดช สาระภี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
นายนิวัฒน์ ชัยดี
นายประสาท นันติ้ว
นางวิภา คำอินทร์
นายประยงค์ สุขประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
นายพิชิต  ภูมิทัศน์
นายชาย  ศรีวิชา
นายปุ่น มะธิปิไข
นายสมบัติ ชัยดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14