องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

ร้อยตำรวจตรีวัฒนชัย ประไกรวัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
นายสุดไจ  ไทยน้อย
นายปาน  วิสัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
นายไพบูลย์  คำภาเกะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก