องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 [ 5 พ.ย. 2561 ]
2 พระราชกฤษฎีกาว้าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 5 พ.ย. 2561 ]
3 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 5 พ.ย. 2561 ]
4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 [ 5 พ.ย. 2561 ]
5 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 5 พ.ย. 2561 ]
6 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 [ 5 พ.ย. 2561 ]
7 พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 [ 5 พ.ย. 2561 ]
8 พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 [ 5 พ.ย. 2561 ]
9 พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 5 พ.ย. 2561 ]
10 พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 5 พ.ย. 2561 ]
 
หน้า 1|2