ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.โจดหนองแก [ 21 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศการใช้แผนัตรากำลัง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) [ 15 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................