วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กท.7580 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร เส้นแบกนาแม่หวั่น - บ้านพ่อใบ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก บ้านศรีชมพู หมู่ที่ ๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ ๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์แผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
5  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลระบบแว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง