วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.92002 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
14  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างโครงการรซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านสว่าง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขข 630 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผน 4464 หมายเลขครุภัณฑ์ 003-56-0001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 25 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง