วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการเข้าร่วมงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาด และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดหาวัสดุชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมายานพาหนะไป-กลับ ตามโครงการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๑๓,๐๐ บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างค่าจ้างเหมาหาวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาตามโครงการตกแต่งประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงตลอดงานพร้อมประดับไฟรอบเวที ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง