วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยลงหินคลุกเป็นบางจุด สายบ้านวังขอนพาด หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL In One กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการสร้างส้วมสาธารณะ (แบบ ๔ ห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการล้อมรั้วลวดหนามบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้วยโอกาส ประจำปี 2564จำนวน 7 หลังคาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง (ครุภัณฑ์การเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 12,662 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง