วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ จำนวน ๑ หลัง ตำบลโจดหนองแก ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขข.๖๓๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง