วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาพาหนะในการศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ ๑ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหงัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อจัดหาอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้าวร่องระบายน้ำ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง บ้านสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผน.4464 หมายเลขครุภัณฑ์ 003-56-0001 จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อบต.โจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง