วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อต้นเทียนพรรษา ตามโครงการแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดัสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านศรีชมพู หมู่ที่ ๓ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลโจหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ ๑ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.7580 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมายานพาหนะไป-กลับ ณ วรรณาโฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง