วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างเหมารถตู้ 1 คัน ไป ? กลับ โครงการเข้าร่วม ?งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561? ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง