วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
เหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท.7580 รหัสครุภัณฑ์ 001-49-0001
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ผน.4464 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวถนน บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง (โครงถัก) พร้อมระบบ บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำป้ายที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โครงการจัดทำป้ายที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถพาหนะรับส่ง ไปกลับ โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 84-4912 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-54-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถพาหนะรับ-ส่ง ไปกลับ โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง