องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ปี ๒๕๖๒ (โรคไข้เลือดออก)


ผลการประกวดหมู่บ้านปลอดยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๒
ประเภทหมู่บ้านขนาดใหญ่
รางวันที ๑ บ้านเตเล็ก หม่ที่ ๕
รางวัลที่ ๒ บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ ๑๔
รางวัลที่ ๓ บ้านโจดหนองแก หมู่ที ๑
ประเภทหมู่บ้านขนาดเล็ก
รางวัลที่ ๑ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔
รางวัลที่ ๒ บ้านประดู่ หมู่ที่ ๖
รางวัลที่ ๓ บ้านวังขอนพาด  หมู่ที่ ๒